Zabıta Memuru Alımı Yedek Adaylara İlişkin 3.Duyuru

 A-GENEL AÇIKLAMA

Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel istihdamı planlanan münhal Zabıta Memuru kadrolarına (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 03/12/2018- 07/12/2018 tarihleri arasında adaylar başvurularını yapmış ve KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında Zabıta Memuru adayları 27/12/2018 tarihinden başlamak üzere sözlü sınava alınmıştır.

11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında yedek listede başarılı olan adayların müracaatı 02.01.2020 – 10.01.2020 tarihleri arasında yapılmış olup, yedek listede yer alan adaylardan süresi içinde başvurmayanlar bulunması nedeniyle, aşağıda adı geçen yedek adayların müracaat için gerekli belgeler ile birlikte 13.01.2020 – 17.01.2020 tarihleri arasında, Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

            Bilgilerinizi tebliğen rica ederim.

Genel Belgeler:

            1-Dilekçe

            2-Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)

            3-Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu

            4-Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)

            5-Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi

            6-Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş vesikalık fotoğraf (12 adet)

 Özel Belgeler:

         1-Öğrenim durumu itibariyle önlisans ve lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa ortaöğrenimi normal öğrenim süresinden fazla (hazırlık sınıfı) okuyarak bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

           2-Öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

        3-Daha önce bir şekilde (399 sayılı KHK,657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

           4-Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

Kurumumuza yerleşen adaylardan halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların askerde olduklarına dair belgeyi ek olarak sundukları bir dilekçeyi posta yoluyla Başkanlığımızın Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy-İstanbul adresine ulaştıracaklardır. Bu durumda olanların terhislerini müteakip atanmasına esas evraklarını tamamlayarak bir ay içerisinde ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

B-BELGE TESLİMİ

Yedek adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 13.01.2020 – 17.01.2020 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (08:30 – 17:00) Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy-İstanbul adresinde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (3.Kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C-DEĞERLENDİRME

Yedek aday listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yine yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.


Zabıta Memuru Alımı Sonuçları 2. Grup Önlisans Yedek Liste İçin Tıklayınız.

 

 

Güncelleme Tarihi : 10.01.2020

Duyurular